Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Pri spracovávaní vašich osobných údajov postupujem zákonným spôsobom, v súlade s platnou legislatívou, so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE

FIRMA: PGT, s. r. o.

IČO: 36 483 516

Adresa: Petrovianska 38/A

Prešov 080 01

 

Zodpovedná osoba a správca osobných údajov: Ing. Stanislav Kalman

Email: pgt@pgt.sk

 

Tento dokument opisuje akým spôsobom prevádzkovateľ PGT, s. r. o., so Petrovianska 38/A, Prešov 080 01, IČO: 53 858 069, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl. č.: 13901/P (ďalej len ako “prevádzkovateľ”) spracúva osobné údaje. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s požiadavkami GDPR, Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

2. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ osobných údajov je:

Prevádzkovateľ:

PGT, s. r. o.

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:

Petrovianska 38/A, Prešov 080 01

E-mail:

pgt@pgt.sk

Telefónne číslo:

+421 (0) 51 758 17 28

 

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, adresa, rodné číslo, telefón, e-mail pozostávajúci z mena alebo priezviska, lokačné údaje, sieťový identifikátor a pod. tejto fyzickej osoby.

 

3. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým môžu byť údaje sprístupnené / oznámené:

Orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne a iné v prípade existencie príslušných právnych predpisov, externí dodávatelia v súlade s §11 BDSG, externí poskytovatelia služieb, pridružené spoločnosti a interné oddelenia pre splnenie účelu uvedeného v bode 5.

 

Websupport s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava

MI:SU Design, s. r. o., Prostějovská 115, 080 01 Prešov

 

4. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia vašej objednávky.

Prevádzkovateľ spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

Správca je oprávnený spracovávať predovšetkým tieto osobné údaje Subjektu údajov:

 • adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľné identifikáciu Subjektu údajov (napr. Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prevádzky, doručovacia adresa, IČO, DIČ) a kontaktné údaje sa Subjektom údajov (napr. Kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a pod.),
 • popisné údaje (napr. Bankové spojenie, história objednávok),
 • fotografie, náhľadové obrázky, bannery a videá,
 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany Subjektu údajov (napr. použitie osobných údajov za účelom personálneho riadenia, použitie osobných údajov za účelom propagácie a podobne),
 • osobné nastavenia (preferencie) vrátane nastavenia v oblasti marketingu a používanie cookies zo strany Subjektu údajov,
 • ďalšie údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy,
 • ďalšie osobné údaje, ktoré Subjekt údajov Správcovi poskytol.

 

5. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR agenda

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonnej povinnosti

Kontaktný formulár

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem

Žiadosť o cenovú ponuku

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem

Žiadosť o skúšobnú jazdu

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem

Firemný profil na sociálnej sieti Facebook

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem

Firemný profil na sociálnej sieti Instagram

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem

Webová stránka (cookies)

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas

 

Správca spracováva osobné údaje Subjektu údajov na účely:

 1. A) plnenia zmluvy, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 2. B) dodržanie právnej povinnosti Správcu stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť Správcu uchovávať účtovné a daňové doklady),
 3. C) určenie, výkonu alebo obhajobu právnych nárokov Správcu, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 4. D) zasielanie obchodných oznámení, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencie oprávneného záujmu Správcu spočívajúceho v priamom marketingu,
 5. E) ďalšie marketingové účely Správcu spojené s ponukou výrobkov a služieb; zasielanie informácií o novinkách (výrobky, technológie, showroomy), prezentáciách spoločnosti (veľtrhy, výstavy), službách a pod. (napr. formou rozosielanie newsletterov, telemarketing); kontaktovanie za účelom prieskumov trhu a marketingových prieskumov; kontaktovanie za účelom prianie k významným štátnym sviatkom a zasielanie darčekových poukazov a pod. a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

6. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť PGT, s. r. o. zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. Osobné údaje budú spracovávané len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich spracovania. S ohľadom na vyššie uvedené:

 

 • na účel podľa písm. A) vyššie budú osobné údaje spracovávané do zániku záväzkov zo zmluvy (tým nie je dotknutá možnosť Správca tieto osobné údaje následne ďalej spracovávať – v nevyhnutnom rozsahu,
 • na účel podľa písm. B), C), D) a / alebo E) vyššie,
 • na účel podľa písm. B) vyššie budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania príslušné právne povinnosti Správca,
 • na účel podľa písm. C) vyššie budú osobné údaje spracovávané do uplynutia 4. kalendárneho roka nasledujúceho po skončení záručnej doby podľa zmluvy (ak bola v zmluve dohodnutá záruka za akosť), najmenej však do uplynutia 5. kalendárneho roka nasledujúceho po zániku záväzkov zo zmluvy,
 • v prípade začatia a trvanie súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sú riešené práva alebo povinnosti Správca vo vzťahu k príslušnému Subjektu údajov, neskončí doba spracovania osobných údajov
 • na účel podľa písm. C) vyššie pred skončením takéhoto konania,
 • k účelu zasielania obchodných oznámení podľa písm. D) vyššie budú osobné údaje spracovávané do doby, než Subjekt údajov vyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracovaním,
 • na účely podľa písm. E) vyššie budú osobné údaje spracovávané po dobu, na ktorú Dotknutá osoba udelil Správcovi súhlas podľa samostatne odsúhlaseného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Subjekt údajov v tomto prípade berie na vedomie, že pred uplynutím tejto doby ho môže Správca kontaktovať s cieľom obnoviť jeho súhlasu.

 

7. POUŽÍVANIE PREPOJENÍ NA SOCIÁLNE SIETE

Naše internetové stránky môžu obsahovať funkcie prepojenia sociálnych sietí Facebook a Instagram. Súvisiace služby poskytujú spoločnosti Facebook Inc. a Instagram (“poskytovatelia”).

 

Facebook prevádzkuje spoločnosť Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Prehľad Facebook tlačidiel a ich vzhľadu nájdete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins

 

Instagram prevádzkuje spoločnosť Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Prehľad Instagram pluginov a ich vzhľadu nájdete na: https://developers.facebook.com/docs/instagram/embed-button

 

Prepojenie poskytovateľovi prezradí, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste počas prezerania našich stránok prihlásený do svojho používateľského účtu na Facebooku alebo Instagrame, poskytovateľ vie získať informácie o vašich záujmoch, t.j. informácie, ku ktorým máte prístup cez svoj používateľský účet. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií prepojenia (napr. kliknutím tlačidla “Like”, zanechaním odkazu), budú aj tieto informácie presunuté prehliadačom priamo poskytovateľovi na uchovanie.

 

Bližšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťami Facebook alebo Instagram o právach a dostupných možnostiach ochrany vášho súkromia v týchto prípadoch nájdete v upozornení poskytovateľa o ochrane údajov/súkromia:

 

Upozornenie poskytovateľa Facebook o ochrane údajov/súkromia:

 

http://www.facebook.com/policy.php

 

Upozornenie poskytovateľa Instagram o ochrane údajov/súkromia:

 

https://privacycenter.instagram.com/policy/?section_id=18-LegalBasisInformationConsent

 

Ak chcete zabrániť sociálnym sieťam Facebook alebo Instagram, aby vašu návštevu našich stránok prepojili s vaším používateľským účtom, musíte sa odhlásiť z príslušného používateľského účtu pred vstúpením na naše stránky.

 

8. VAŠE PRÁVA

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. Pošlite e-mail na adresu pgt@pgt.sk alebo list na adresu Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov.

 

 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

9. ZÁVER

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Tieto pravidlá sa uplatňujú vo vzťahu k Subjektom údajov za predpokladu, že nebude medzi treťou osobou a Správcom dohodnuté inak. Správca si vyhradzuje právo akokoľvek a kedykoľvek meniť tieto podmienky na ochranu a spracovanie osobných údajov, pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na webových stránkach www.new.jeeppresov.sk.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre PGT, s.r.o.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY | OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV | COOKIES

Created by MI:SU Design
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.